Monitoring Anticoagulant

Anti-Xa Chromogenic Assays
Direct Anti-IIa Assays
Heparin Induced Thrombocytopenia

   

 

   

 

Measurement of heparin dependent antibodies.