Prothrombin Time
(h)PT-Phen™ CE-IVD Calcium Thromboplastin for the determination of PT CK581
CK582
CK583
12 x 4mL
12 x 8 mL
12 x 18mL
PT-Phen™ LRT CE-IVD Determination of Prothrombin Time CK584K
CK584L
CK586K
CK586L
6 x 5 mL
12 x 5 mL
6 x 20 mL
12 x 20 mL
Activated Partial Thromboplastin Time
CEPHEN™ CE-IVD Liquid APTT CK511K
CK512K
CK515K
CK515L
6 x 1 mL
6 x 2.5 mL
8 x 5 mL
12 x 5 mL
CEPHEN™ LS CE-IVD Liquid APTT Lupus sensitive CK521K
CK522K
6 x 1 mL
6 x 2.5 mL
Fibrinogen
ZYMUTEST™ Fibrinogen RUO Fibrinogen Assay RK024A
96 tests
LIAPHEN™ Fibrinogen CE-IVD Fibrinogen Assay 120102
4 x 5 mL
FIBRIPHEN™ CE-IVD Fibrinogen Assay CK571K
CK572K
CK575K
6 x 1 mL
6 x 2 mL
8 x 5 mL
FIBRIPHEN™ LRT CE-IVD Fibrinogen Assay CK585
6 x 5 mL
Thrombin Time
HEMOCLOT™ Thrombin Time (T.T.) CE-IVD Thrombin Time CK011K
CK011L
6 x 2 mL
6 x 8 mL
HEMOCLOT™ Thrombin Time LRT CE-IVD Thrombin Time CK012K
6 x 5 mL